Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:1710.

Utkom från trycket den 3 mars 2015
utfärdad den 19 februari 2015.

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att göra det möjligt för idrottsorganisationer som anordnar idrottsarrangemang att behandla personuppgifter för att på ett ändamålsenligt sätt kunna upprätthålla gällande beslut enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

SFS 2018:1710

Lagens tillämpningsområde

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1710

Denna lag gäller vid idrottsorganisationers behandling av personuppgifter från det tillträdesförbudsregister som förs enligt lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område för att upprätthålla gällande beslut om tillträdesförbud.

Lagen gäller för behandling som är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lagen gäller även för annan behandling i fall som avses i 8 §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 2 § upphävd g. Lag 2018:1710.

SFS 2018:1710

Förhållandet till annan reglering

Rubriken införd g. SFS2018-1710

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 2 §.

SFS 2018:1710

Personuppgiftsansvar

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1710

Varje idrottsorganisation är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som organisationen utför.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §. Förutv. 4 § upphävd g. Lag 2018:1710.

SFS 2018:1710

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1710

En idrottsorganisation får behandla personuppgifter från tillträdesförbudsregistret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelse av ett tillträdesförbud vid ett idrottsarrangemang som organisationen anordnar.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 §. Förutv. 5 § nu 4 §.

SFS 2018:1710

Tillgången till personuppgifter

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1710

Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad den som arbetar eller utför uppdrag åt en idrottsorganisation behöver för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna eller uppdraget.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 §. Förutv. 6 § upphävd g. Lag 2018:1710.

SFS 2018:1710

Längsta tid som personuppgifter får behandlas

Rubriken införd g. SFS2018-1710

Personuppgifter som en idrottsorganisation har fått tillgång till från tillträdesförbudsregistret får inte behandlas efter det att tillträdesförbudets giltighetstid löpt ut eller om tillträdesförbudet dessförinnan upphävts.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 13 §. Förutv. 7 § nu 5 §.

SFS 2018:1710

Tystnadsplikt

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1710

Den som arbetar eller utför uppdrag åt en idrottsorganisation och som tar befattning med en uppgift som har inhämtats med stöd av denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon på detta sätt har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 14 §. Förutv. 8 § upphävd g. Lag 2018:1710.

SFS 2018:1710

[Upphävd g. Lag (2018:1710).]

SFS 2018:1710

[Upphävd g. Lag (2018:1710).]

SFS 2018:1710

Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad den som arbetar vid Polismyndigheten eller som arbetar eller utför uppdrag åt en idrottsorganisation behöver för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna eller uppdraget.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

SFS 2018:1710

[Upphävd g. Lag (2018:1710).]

SFS 2018:1710

En uppgift som en idrottsorganisation har fått tillgång till från tillträdesförbudsregistret ska tas bort om uppgiften inte längre behövs för de ändamål som anges i 7 §, dock senast när tillträdesförbudets giltighetstid löper ut eller om tillträdesförbudet dessförinnan upphävs.

SFS 2018:1710

Den som arbetar eller utför uppdrag åt en idrottsorganisation och som tar befattning med en uppgift som har inhämtats med stöd av denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon på detta sätt har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SFS 2018:1710

[Upphävd g. Lag (2018:1710).]

SFS 2018:1710

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:51

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2015.

SFS 2018:1710

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.