Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:83

Utkom från trycket den 10 mars 2015
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102.

2) En uppgift i registret ska gallras

2)

Senaste lydelse 2011:492.

  1. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen,

  2. om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i 1,

  3. om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjts,

  4. om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böter,

  5. om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse eller straffvarning har återkallats,

  6. om kontaktförbud eller tillträdesförbud har upphävts, eller

  7. när den registrerade har avlidit.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:83

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)