Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:187

Utkom från trycket den 9 april 2015
Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;
utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.

2) En verksamhetsutövare som har gjort anmälan enligt 3 § men som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får av tillsynsmyndigheten föreläggas att vidta rättelse eller, om detta inte är möjligt, upphöra med verksamheten.

2)

Senaste lydelse 2009:716.

Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller första stycket även den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:187

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)