Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:234

Utkom från trycket den 6 maj 2015
Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 23 april 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168.

2) Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

2)

Senaste lydelse 2010:519.

Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor som anges i första stycket.

Första och andra styckena gäller även flygplatser som har meddelats drifttillstånd enligt 6 kap. 8 § första stycket luftfartslagen (2010:500) och verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:234

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)