Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:449

Utkom från trycket den 7 juli 2015
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

2) Personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

2)

Senaste lydelse 2014:593.

  1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Datainspektionen eller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden för deras tillsynsverksamhet,

  2. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första stycket 1–3,

  3. förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket 4 eller

  4. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet som avses i första stycket får ha direktåtkomst till registret.

Uppgifter som har förts in i registret med stöd av 4 a § och som avser en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som någon har begått innan han eller hon har fyllt 15 år, får dock endast lämnas ut till dem som anges i första stycket 1 och endast om uppgifterna behövs där för tillsynen över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:449

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)