Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:644

Utkom från trycket den 24 november 2015
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3, 16 och 17 §§ lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13.

2) Registret ska innehålla uppgifter om den som

2)

Senaste lydelse 2011:492.

 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,

 2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,

 3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,

 4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller

 5. har meddelats kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.

3) En uppgift i registret ska gallras

3)

Senaste lydelse 2015:83.

 1. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen,

 2. om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i 1,

 3. om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjts,

 4. om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böter,

 5. om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse eller straffvarning har återkallats,

 6. om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud har upphävts, eller

 7. när den registrerade har avlidit.

4) Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

4)

Senaste lydelse 2011:492.

 1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigivningen,

 2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,

 3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,

 4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras

  a) tio år efter domen eller beslutet, eller

  b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,

 6. ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall gallras

  a) tio år efter domen eller beslutet, eller

  b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 7. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,

 8. ungdomstjänst gallras

  a) tio år efter domen eller beslutet, eller

  b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av straffföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

 10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd gallras

  a) tio år efter domen eller beslutet, eller

  b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 11. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras

  a) tio år efter beslutet, eller

  b) tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet,

 12. beslut om kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder gallras tio år efter beslutet, och

 13. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:644

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)