Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:988

Utkom från trycket den 29 december 2015
Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister;
utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 a § lagen (1998:621) om misstankeregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.

8 a §

2) En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

2)

Senaste lydelse 2007:173.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:988

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)