Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:159

Utkom från trycket den 15 mars 2016
Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor2)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

2)

Senaste lydelse av

3 kap. 11 a § 2007:686

3 kap. 12 § 2008:1220.

dels att 3 kap. 11 a och 12 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 11 § ska ha följande lydelse.

3) Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

3)

Senaste lydelse 2008:1220.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:159

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)