Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:738

Utkom från trycket den 27 juni 2016
Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister;
utfärdad den 16 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (1999:1135) om misstankeregister ska ha följande lydelse.

1) Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

1)

Senaste lydelse 2014:1159.

 1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen eller i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,

 2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,

 3. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,

 4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,

 5. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges, i ärenden

  a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgifter,

  b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,

  c) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.,

  d) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),

  e) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag, och

  f) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivningsföretag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den förordningen,

 6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral för taxitrafik, i fråga om den som ärendet gäller,

 7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,

 8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen (2005:716), dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den som utredningen gäller,

 9. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet gäller, och

 10. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen, i fråga om den som ärendet gäller.

Uppgifter om någon annan person än den som prövningen gäller enligt första stycket 8 ska begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott enligt 3, 4 eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken.

2) Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral för taxitrafik.

2)

Senaste lydelse 2012:254.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag och i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523).

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. Åtkomsten får endast omfatta uppgifter om misstanke om brott för vilket åtal har väckts och uppgifter om misstanke om brott i övrigt förekommer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:738

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)