Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:53

Utkom från trycket den 21 februari 2017
Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:53

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)