Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:132

Utkom från trycket den 7 mars 2017
Lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt;
utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt2)

1)

Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

2)

Senaste lydelse 2015:105.

dels att rubriken närmast före 12 a § ska utgå,

dels att nuvarande 12 a § ska betecknas 12 b §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, och närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Transport av frihetsberövade i och genom Sverige

12 a §

Om en av tribunalen meddelad fängelsedom ska verkställas i Sverige, ska Kriminalvården ansvara för transporten av den dömde i Sverige. Vid en sådan transport tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

  • 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,

  • 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och

  • 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:132

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)