Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:500

Utkom från trycket den 7 juni 2017
Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361);
utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 4 § polisdatalagen (2010:361) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273.

2) I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som följer av internationella överenskommelser. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

2)

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2014:597.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:500

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)