Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:509

Publicerad den 17 maj 2018
Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Utfärdad den 3 maj 2018

Regeringen föreskriver1) att 3 kap. 6 §, 4 kap. 17–20 §§ och rubriken närmast före 4 kap. 17 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

1)

Jfr rådets direktiv 2013/59/EURATOM av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom, i den ursprungliga lydelsen.

2) Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för

2)

Senaste lydelse 2015:239.

  1. verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,

  2. riskanläggningar enligt förordningen (2013:319) om utvinningsavfall som inte omfattas av bestämmelserna i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och

  3. verksamheter med joniserande strålning på en anläggning som inte är en kärnteknisk anläggning i de fall anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren omfattas av skyldigheter enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. Planen ska uppdateras och övas minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. Planen ska lämnas in till länsstyrelsen.

För verksamheter enligt första stycket 1 gäller även följande. Planen ska vara upprättad senast inom två år från det att säkerhetsrapporten enligt 10 § samma lag är färdigställd. Om en uppdaterad säkerhetsrapport har upprättats ska planen vara uppdaterad senast ett år från det att den uppdaterade säkerhetsrapporten finns tillgänglig.

När kommunen ska upprätta eller uppdatera en plan ska allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på planen på lämpligt sätt och i så god tid att kommunen har möjlighet att ta hänsyn till synpunkterna.

Information till allmänheten i händelse av en radiologisk nödsituation

Vid tillämpning av 18–20 §§ ska följande uttryck ha nedan angiven betydelse i information till allmänheten.

Radiologisk nödsituation: en plötsligt inträffad händelse som

  1. inbegriper en strålkälla,

  2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och

  3. kräver omedelbara åtgärder.

Befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation: en befolkningsgrupp för vilken det finns utarbetade planer i händelse av en radiologisk nödsituation.

Befolkning som faktiskt kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation: en befolkningsgrupp för vilken särskilda skyddsåtgärder vidtas så snart en radiologisk nödsituation som medför risk för strålning uppstår.

3) En länsstyrelse ska säkerställa att den befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och de regler som gäller i en sådan situation.

3)

Senaste lydelse 2008:1220.

Länsstyrelsen ska vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, säkerställa att den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en radiologisk nödsituation omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för befolkningen och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad denna information ska innehålla.

4) En länsstyrelse ska säkerställa att den som inte är sysselsatt i en tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396), men som kan komma att delta i räddningsaktioner i händelse av en radiologisk nödsituation, ges lämplig och regelbundet uppdaterad information om de hälsorisker som deras deltagande kan komma att innebära och om de försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid ett sådant tillfälle.

4)

Senaste lydelse 2008:1220.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad denna information ska innehålla.

5) Om det krävs räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst till följd av sådana allvarliga olyckor som avser utsläpp av radioaktiva ämnen och som innebär en radiologisk nödsituation, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bistå kommunen med uppgifter om hur allmänheten ska informeras.

5)

Senaste lydelse 2008:1220.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:509

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)