Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:586

Publicerad den 31 maj 2018
Lag om ändring i polislagen (1984:387)
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289.

2) Till Säkerhetspolisens uppgifter hör att

2)

Senaste lydelse 2014:588.

  1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott mot rikets säkerhet eller terrorbrott,

  2. utreda och beivra sådana brott som anges i 1 eller som följer av 5,

  3. fullgöra uppgifter i samband med personskydd av den centrala statsledningen och andra som regeringen eller Säkerhetspolisen bestämmer,

  4. fullgöra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585),

  5. leda annan polisverksamhet om regeringen föreskriver det och i övrigt bedriva sådan verksamhet som framgår av lag eller förordning eller som regeringen uppdragit åt Säkerhetspolisen att i särskilda hänseenden ansvara för.

När Säkerhetspolisen leder polisverksamhet enligt första stycket ska det som i lag eller annan författning föreskrivs om Polismyndigheten i tillämpliga delar gälla Säkerhetspolisen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:586

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)