Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:592

Publicerad den 31 maj 2018
Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361)
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 1 § polisdatalagen (2010:361) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289.

2) Personuppgifter får behandlas i Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet om det behövs för att

2)

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:436.

 1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar

  a) brott mot rikets säkerhet,

  b) terrorbrott, eller

  c) tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott med rasistiska eller främlingsfientliga motiv,

 2. utreda eller beivra sådana brott som avses i 1, eller, efter särskilt beslut, annat brott,

 3. fullgöra uppgifter i samband med personskydd av den centrala statsledningen och andra som regeringen eller Säkerhetspolisen bestämmer,

 4. fullgöra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585),

 5. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden,

 6. lämna tekniskt biträde till Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten eller Tullverket, eller

 7. fullgöra annan verksamhet som anges i lag eller förordning eller särskilt beslut av regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:592

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)