Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1188

Publicerad den 27 juni 2018
Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i polisdatalagen (2010:361) ska införas en ny paragraf, 1 kap. 4 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:234, bet. 2017/18:JuU39, rskr. 2017/18:394.

I lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1188

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)