Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1244

Publicerad den 28 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 b § lagen (1998:621) om misstankeregister2) ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

1)

Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.

2)

Senaste lydelse av 1 b § 2013:332.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)