Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1704

Publicerad den 20 november 2018
Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

2) Registret ska endast innehålla uppgifter som har behandlats av behöriga myndigheter i Schengenstaterna, i enlighet med respektive stats nationella lagstiftning.

2)

Senaste lydelse 2014:595.

Polismyndigheten får föra in uppgifter i registret endast om behandling av motsvarande slag av uppgifter är tillåten enligt brottsdatalagen (2018:1177), lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller någon annan författning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1704

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)