Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1975

Publicerad den 5 december 2018
Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 b § lagen (1980:578) om ordningsvakter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:287, bet. 2018/19:KU9, rskr. 2018/19:34.

2) Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting och enligt lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden.

2)

Senaste lydelse 2010:295.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1975

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)