Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:110

Publicerad den 12 mars 2019
Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Utfärdad den 28 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska ha följande lydelse.

1)

Framst. 2018/19:RS6, bet. 2018/19:KU16, rskr. 2018/19:133.

3 §

För riksdagen och dess myndigheter gäller endast bestämmelserna om säkerhetsskyddsklasser i 2 kap. 5 §, säkerhetsprövning i 3 kap. och säkerhetsintyg i 4 kap. I övrigt gäller lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.

Regeringen får i fråga om Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet meddela föreskrifter om undantag från andra bestämmelser i lagen än de som anges i första stycket.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)