Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:348

Publicerad den 4 juni 2019
Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1980:578) om ordningsvakter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2) Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid

2)

Senaste lydelse 2010:1624.

  1. allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) och cirkusföreställningar,

  2. offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen,

  3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, eller

  4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:348

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)