Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:431

Publicerad den 12 juni 2019
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1998:620) om belastningsregister

1)

Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238.

dels att 1 a, 2, 9 och 20 §§ och rubriken närmast före 20 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 b, 5 a och 22 §§, och närmast före 5 a och 22 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2) Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177).

2)

Senaste lydelse 2013:331.

3) Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

3)

Tidigare 1 b § upphävd genom 2018:1243.

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

4) Belastningsregistret ska föras för att ge information om sådana belastningsuppgifter som behövs i verksamhet hos

4)

Senaste lydelse 2014:593.

  1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda brott,

  2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal samt för utfärdande av strafföreläggande,

  3. allmänna domstolar för straffmätning och val av påföljd, och

  4. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till en enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet.

Sökbegrepp vid sökning i registret

Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att brottsrubriceringar och uppgifter om verkställighet av påföljd används som sökbegrepp vid sökning i belastningsregistret.

5) En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Om sådana uppgifter finns har den enskilde även rätt att få sådan skriftlig information som anges i 4 kap. 3 § första stycket 1–8 brottsdatalagen (2018:1177). Uppgifterna ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår.

5)

Senaste lydelse 2018:1224.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret

  1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta där,

  2. enligt bestämmelser i skollagen (2010:800),

  3. enligt bestämmelser i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

  4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn,

  5. enligt bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, eller

  6. enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra stycket 1–3 ska innehålla.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra stycket 4–6 ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig. Polismyndigheten ska säkerställa att begäran görs av en behörig person.

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen skett i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Administrativa sanktionsavgifter

En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelserna om gallring i 16–18 §§, om överträdelsen skett vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177).

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:431

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Peter Lindström
(Justitiedepartementet)