Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:433

Publicerad den 12 juni 2019
Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2000:344) om Schengens informationssystem2)

1)

Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238.

2)

Senaste lydelse av 15 § 2014:595.

dels att 15 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 15 § ska utgå,

dels att 16 och 17 §§ och rubrikerna närmast före 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 7 § ska lyda ”Förbud mot registrering av vissa uppgifter”,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, och närmast före 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Förhållandet till annan reglering

Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177).

Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

3) Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen skett i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

3)

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2010:380 (jfr 2013:162).

Administrativa sanktionsavgifter vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen4)

5) En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelserna om gallring och bevarande av personuppgifter i 11 och 14 §§, om överträdelsen skett vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177).

5)

Senaste lydelse 2014:595.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:433

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Peter Lindström
(Justitiedepartementet)