Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:856

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 b § lagen (1980:578) om ordningsvakter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2) Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner och enligt lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden.

2)

Senaste lydelse 2018:1975.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:856

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)