Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1187

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 13 och 14 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44.

13 §

2) Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas som behandlas med stöd av

2)

Senaste lydelse 2018:1715.

  1. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, eller

  2. lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

14 §

3) Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass. Uppgifter ska löpande hämtas under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

3)

Senaste lydelse 2018:1715.

För säkerhetsklass 1 eller 2 får uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter hämtas. Motsvarande uppgifter får även hämtas om den kontrollerades make eller sambo.

För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter hämtas.

Om det finns synnerliga skäl får även andra uppgifter än sådana som anges i andra och tredje styckena hämtas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1187

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Peter Lindström
(Justitiedepartementet)