Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1243

Publicerad den 10 december 2019
Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1958:272) om tjänstekort1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1989:446.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1986:977.

2) Ett tjänstekort ska innehålla uppgifter om innehavarens namn och tjänst eller uppdrag och vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Uppgiften om namn ska åtminstone omfatta efternamn och första bokstaven i tilltalsnamn. Ett tjänstekort får även innehålla uppgift om personnummer eller annat identifikationsnummer för innehavaren. På kortet ska det anges vilken myndighet som har utfärdat det, var kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.

2)

Senaste lydelse 2014:1111.

Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att han eller hon eller någon närstående utsätts för hot eller våld, får ett särskilt tjänstekort utfärdas om han eller hon

  1. är anställd hos Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

  2. är kustbevakningstjänsteman,

  3. är tulltjänsteman,

  4. tillhör fältpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan, eller

  5. tillhör sådan fältpersonal hos länsstyrelserna som arbetar med offentlig djurskyddskontroll eller rovdjursfrågor.

På särskilda tjänstekort får namn, uppgift om tjänst eller uppdrag samt namnteckning ersättas med ett tjänstgöringsnummer.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och länsstyrelserna får för sina verksamhetsområden meddela närmare föreskrifter om användningen av särskilda tjänstekort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1243

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)