Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:317

Publicerad den 19 maj 2020
Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor1)

1)

Senaste lydelse av

4 kap. 23 § 2008:439

bilagan 2008:439.

dels att 4 kap. 23 § och bilagan till förordningen ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 23 § ska utgå,

dels att 4 kap. 17, 18, 21, 24–30 §§ och rubriken närmast före 4 kap. 17 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 kap. 21 a–d §§, och närmast före 4 kap. 24 § en ny rubrik av följande lydelse.

Information till allmänheten om radiologiska nödsituationer2)

  3) Med radiologisk nödsituation avses vid tillämpning av 18–20 §§ en plötsligt inträffad händelse som

  3)

  Senaste lydelse 2018:509. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

 1. inbegriper en strålkälla,

 2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och

 3. kräver omedelbara åtgärder.

4) En länsstyrelse ska säkerställa att den befolkning som sannolikt kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och de regler som gäller i en sådan situation.

4)

Senaste lydelse 2018:509.

Länsstyrelsen ska vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, säkerställa att den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en radiologisk nödsituation omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för befolkningen och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad denna information ska innehålla.

  5) En länsstyrelse ska, efter att ha låtit berörda myndigheter, kommuner och regioner yttra sig och i samverkan med länsstyrelser i närliggande län, upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag. Programmet ska behandla

  5)

  Senaste lydelse 2019:1048.

 1. organisation och ledning,

 2. samband,

 3. strålningsmätning,

 4. information och varning till allmänheten,

 5. personella och materiella resurser i länet,

 6. skyddsåtgärder,

 7. saneringsmetoder, och

 8. andra frågor av betydelse för beredskapen.

Programmet ska utgå från en analys av riskerna vid en olyckshändelse med hänsyn till de lokala förutsättningarna.

Programmen ska

 1. för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp innehålla uppgifter om

  a) en inre beredskapszon, ca 5 kilometer från anläggningen,

  b) en yttre beredskapszon, ca 25 kilometer från anläggningen, och

 2. för kärnbränslefabriken i Västerås innehålla uppgifter om en beredskapszon, ca 700 meter från anläggningen.

Kraven på innehåll i programmen enligt första stycket gäller endast länsstyrelser som berörs av beredskapszoner.

Programmen ska

 1. för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp innehålla uppgifter om en planeringszon, ca 100 kilometer från anläggningen, och

 2. för centrala mellanlagret för använt kärnbränsle i Simpevarp innehålla uppgifter om en planeringszon, ca 2 kilometer från anläggningen.

Kraven på innehåll i programmen enligt första stycket gäller endast länsstyrelser som berörs av planeringszoner.

Beredskapszonernas och planeringszonernas exakta utformning fastställs av den länsstyrelse där de kärntekniska anläggningarna är belägna efter att länsstyrelsen hämtat in synpunkter från andra berörda länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Länsstyrelsen ska regelbundet och på lämpligt sätt informera de som bor inom en beredskapszon om innehållet i programmet.

Beredskapszoner och planeringszoner

6) Länsstyrelsen ska vidta förberedelser så att befolkningen inom beredskapszonerna kan varnas skyndsamt vid utsläpp av radioaktiva ämnen från den kärntekniska anläggningen eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp.

6)

Senaste lydelse 2008:439.

Länsstyrelsen ska förbereda för inomhusvistelse för allmänheten inom beredskapszonerna.

Länsstyrelsen ska även förbereda för utrymning av allmänheten inom beredskapszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp. Utrymning av den inre beredskapszonen ska kunna prioriteras framför utrymning av den yttre beredskapszonen.

Länsstyrelsen ska förbereda för strålningsmätningar och utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätningar inom planeringszonerna.

Länsstyrelsen ska även förbereda för inomhusvistelse för allmänheten inom planeringszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp.

7) Inom beredskapszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska

7)

Senaste lydelse 2008:1220.

 1. jodtabletter delas ut till allmänheten i förhand, och

 2. en kompletterande utdelning av jodtabletter förberedas.

Inom planeringszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska en begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten förberedas.

En kommun inom en beredskapszon ska bistå länsstyrelsen i arbetet med beredskapsplanering.

En kommun inom en planeringszon ska bistå länsstyrelsen i arbetet med strålningsmätning och rapportering av mätresultat genom att ställa personal och nödvändig egendom till förfogande.

8) Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Hallands, Skåne och Västerbottens län ska bistå andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Länsstyrelserna ska organisera sin personalberedskap för sådant bistånd.

8)

Senaste lydelse 2008:439.

Programmen som upprättas av dessa länsstyrelser enligt 21 § ska även behandla sådant bistånd.

9) Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge råd om strålningsmätningar samt samordna och bistå med strålskyddsbedömningar vid räddningstjänst enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

9)

Senaste lydelse 2008:439.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska även bistå med strålskyddsbedömningar vid analysen av risker som programmen enligt 21 § andra stycket ska utgå från.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:317

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 21–21 c §§ och i övrigt den 1 juli 2022.

2. Program, beredskapszoner och planeringszoner enligt de nya bestämmelserna i 21–21 c §§ ska dock gälla först från och med den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)