Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:619

Publicerad den 27 juni 2020
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 och 18 §§ lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333.

2) Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

2)

Senaste lydelse 2015:644.

 1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigivningen,

 2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,

 3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,

 4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras

  a) tio år efter domen eller beslutet, eller

  b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,

 6. ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning gallras

  a) tio år efter domen eller beslutet, eller

  b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 7. överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall gallras

  a) tio år efter domen eller beslutet, eller

  b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 8. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,

 9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

 10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd gallras

  a) tio år efter domen eller beslutet, eller

  b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 11. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras

  a) tio år efter beslutet, eller

  b) tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet,

 12. beslut om kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder gallras tio år efter beslutet, och

 13. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.

Om det före utgången av den tid som anges i 17 § har gjorts en ny anteckning enligt 3 eller 4 § beträffande samma person, ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta ska dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter.

En uppgift ska gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut som föranledde att uppgiften fördes in i registret. I fråga om uppgift som avses i 17 § 1 eller 8 gäller detta endast om de tidsfrister som anges där har gått ut.

Ska en uppgift som avses i 3 eller 4 § gallras enligt denna paragraf, ska även sådana uppgifter som har antecknats i anslutning till uppgiften gallras, om inte regeringen föreskriver annat.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:619

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)