Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1006

Publicerad den 1 december 2020
Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:6, bet. 2020/21:JuU7, rskr. 2020/21:55.

2) En uppgift, som behandlas i registret, får inte överföras eller göras tillgänglig för ett tredjeland eller en internationell organisation.

2)

Senaste lydelse 2010:380 (jfr 2013:162).

En uppgift i registret får inte heller i övrigt användas i något annat syfte än det som den registrerande staten har angett vid registreringen, om inte staten har lämnat sitt samtycke.

Sådana uppgifter om en person, som har registrerats med stöd av 3 a §, får endast användas i syfte att skilja personen från en person som har registrerats med stöd av 3 § eller för att den person vars identitet har missbrukats ska kunna styrka sin identitet.

Fotografier och fingeravtryck får användas för att fastställa någons identitet vid en träff i registret efter en sökning med hjälp av bokstäver, siffror, särskilda tecken eller skiljetecken.

En sökning med hjälp av fingeravtryck för att identifiera en person får göras i samtliga fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1006

Denna lag träder i kraft den 28 december 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Peter Lindström
(Justitiedepartementet)