Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:76

Publicerad den 6 februari 2021
Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om säkerhetsskyddslagen (2018:585)

1)

Prop. 2020/21:11, bet. 2020/21:JuU12, rskr. 2020/21:168.

dels att 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 a §, av följande lydelse.

4 §

Säkerhetsprövningen ska utgå från uppgifter som kommit fram när grundutredningen gjordes och den kännedom som i övrigt finns om den som ska prövas, uppgifter som har lämnats ut efter registerkontroll och särskild personutredning, arten av den verksamhet som prövningen gäller samt omständigheterna i övrigt.

Bedömningen görs av den som beslutar om anställning eller annat deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten, om inte annat följer av tredje stycket eller 4 a §.

Om en myndighet har det bestämmande inflytandet över den prövades lämplighet att delta i säkerhetskänslig verksamhet hos en enskild verksamhetsutövare, är det i stället myndigheten som gör den slutliga bedömningen.

Om det finns anledning till det, ska en tidigare gjord bedömning av en persons lämplighet att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten omprövas.

4 a §

Bedömningen enligt 4 § görs av Domarnämnden när det gäller den som är chef för

  1. en allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol,

  2. Arbetsdomstolen, eller

  3. hyres- och arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

För övriga ordinarie domare i allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar och Arbetsdomstolen och hyresråd i hyres- och arrendenämnder görs bedömningen av respektive domstol eller nämnd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:76

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Dan Leeman
(Justitiedepartementet)