Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:78

Publicerad den 9 februari 2021
Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1980:578) om ordningsvakter

1)

Prop. 2020/21:54, bet. 2020/21:JuU15, rskr. 2020/21:185.

dels att 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 c §, av följande lydelse.

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2021:77) om säkerhetskontroll på frivårdskontor.

2) Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som avses i 2–2 c §§.

2)

Senaste lydelse 2010:295.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:78

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)