Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:627

Publicerad den 22 juni 2021
Lag om ändring i kustbevakningslagen (2019:32)
Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 2 § kustbevakningslagen (2019:32) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:190, bet. 2020/21:TU12, rskr. 2020/21:379.

Kustbevakningens direkta brottsbekämpning omfattar brott som rör

 1. skyddslagstiftning i

  1. lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,

  2. skyddslagen (2010:305), och

  3. lagen (2016:319) om skydd för geografisk information,

 2. sjötrafik och sjösäkerhet i

  1. lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn,

  2. lagen (1983:294) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled,

  3. mönstringslagen (1983:929),

  4. sjölagen (1994:1009),

  5. lagen (1994:1776) om skatt på energi,

  6. lagen (1998:958) om vilotid för sjömän,

  7. fartygssäkerhetslagen (2003:364),

  8. lagen (2006:263) om transport av farligt gods,

  9. barlastvattenlagen (2009:1165), och

  10. lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter,

 3. vattenförorening och miljö i

  1. 10 kap. 1 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, och

  2. 29 kap. 1 § första stycket 1 miljöbalken i fråga om utsläpp från fritidsfartyg, samt 29 kap. 2–2 b §§, 4 § första stycket 1 j i fråga om otillåten hantering av ammunition som innehåller bly, 4 a § och 8 § första stycket 12 och 13 samma balk,

 4. överträdelser av fiske- och jaktlagstiftning i

  1. jaktlagen (1987:259),

  2. fiskelagen (1993:787),

  3. lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och

  4. vapenlagen (1996:67),

 5. fornminnen och vrak i

  1. 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950), och

  2. lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia, och

 6. Sveriges maritima zoner i

  1. lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, och

  2. lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Brott som har begåtts i Sveriges maritima zoner omfattas alltid av den direkta brottsbekämpningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ytterligare brott med endast böter i straffskalan ska ingå i den direkta brottsbekämpningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:627

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)