Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:690

Publicerad den 24 juni 2021
Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor1)

1)

Senaste lydelse av 24 § 2016:380.

dels att 24 § ska upphöra att gälla,

dels att 23 § ska ha följande lydelse.

2) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är, i fråga om brandfarliga och explosiva varor samt sådana produkter som används för att hantera brandfarliga och explosiva varor som myndigheten har utfärdat föreskrifter för, marknadskontrollmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

2)

Senaste lydelse 2016:380.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:690

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)