Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1029

Publicerad den 8 november 2021
Lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 1995:1306.

13 §

3) På begäran av tribunalen ska en i Sverige pågående lagföring överföras till tribunalen. Om en sådan begäran görs får åtal inte väckas för brottet. Förs lagföringen över efter det att åtal har väckts, utgör detta rättegångshinder i brottmålet.

3)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1029

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)