Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:159

Publicerad den 11 mars 2022
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.

2) Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

2)

Senaste lydelse 2014:1490.

Lagen tillämpas inte i fråga om

  1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

  2. skatt enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter, och

  3. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift.

I lagen om straff för smuggling finns särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel och åtal vid brott som avses i 2–4 §§, om brottet rör skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:159

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)