Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:407

Publicerad den 18 maj 2022
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Utfärdad den 12 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:108, bet. 2021/22:JuU18, rskr. 2021/22:272.

2) Registret ska innehålla uppgifter om den som

2)

Senaste lydelse 2021:36.

 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,

 2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,

 3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,

 4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller

 5. har meddelats

  1. kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud,

  2. tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den lagen,

  3. förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, eller

  4. tillträdesförbud enligt lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:407

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Johan Stensbäck
(Justitiedepartementet)