Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:530

Publicerad den 26 maj 2022
Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Utfärdad den 19 maj 2022

Regeringen föreskriver att 4 kap. 33 § och 8 kap. 3 och 4 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

1) En länsstyrelse som är civilområdesansvarig enligt 7 a § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion får ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst enligt 4 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor inom sitt civilområde. Om en räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst ska den övertagande länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

1)

Senaste lydelse 2020:883.

Om flera civilområden berörs av en räddningsinsats, får berörda civilområdesansvariga länsstyrelser komma överens om vilken av länsstyrelserna som ska ta över ansvaret för räddningstjänsten i kommunerna. Om en räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst, ska de berörda civilområdesansvariga länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse som ska ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

2) En länsstyrelse har rätt att inom länet besluta om användning av personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst för uppgifter som inte berör den kommunen enligt 8 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för omfördelning mellan kommunerna i länet.

2)

Senaste lydelse 2006:640.

En länsstyrelse som är civilområdesansvarig enligt 7 a § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion har rätt att besluta om sådan omfördelning av personal som avses i första stycket om åtgärden gäller personal i olika län inom civilområdet.

3) Ersättningen till en kommun enligt 8 kap. 4 § andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor bestäms av den länsstyrelse som beslutat om åtgärden och betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3)

Senaste lydelse 2008:1220.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:530

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)