Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1012

Publicerad den 28 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1980:578) om ordningsvakter

1)

Prop. 2021/22:155, bet. 2021/22:UbU26, rskr. 2021/22:412.

dels att 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 d §, av följande lydelse.

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid in- och utpasseringskontroller enligt lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

2) Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som avses i 2–2 d §§.

2)

Senaste lydelse 2021:78.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1012

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)