Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1173

Publicerad den 30 juni 2022
Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Utfärdad den 22 juni 2022

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

dels att 23 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 24 c §, av följande lydelse.

1) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i

1)

Senaste lydelse 2021:690.

  1. rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare när det gäller aerosolbehållare med brandfarligt innehåll,

  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni 2013 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar, och

  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2010:1011) om farligt gods och explosiva varor.

För sådan tillsyn som utgör marknadskontroll enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor får avgifter för tillsynen och för provtagning och undersökning av prov av varan tas ut endast om det vid undersökningen visar sig att varan inte uppfyller ställda krav.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1173

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)