Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1938:121) om hittegods

Hittegodslagen

Utfärdad den 22 april 1938

Den som hittar något ska utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten. Är ägaren till godset känd, får upphittaren i stället underrätta honom eller henne om fyndet.

När anmälan om hittegods har gjorts ska Polismyndigheten underrätta ägaren till godset, om han eller hon är känd.

Hänvisad författning:

Ang. tillämpning av denna lag se Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall9 §, inf. sist efter TraF (1998:1276). Bih.

Rättsfall:

Res derelicta? H 1931:521 (tillägnande av ett större antal tomfat, som kvarlämnats å avstjälpningsplats); 1939:329 (uniformspersedlar, som anträffats å plats, där fälttjänstgöring nyss ägt rum); 1947:582 (stulen men övergiven cykel); 1956:533 (kamera på disken i pantbolags kontorslokal); 1969:340 (föremål i övergiven ”skrotbil”) – Underlåtenhet att anmäla fynd av falska insatsbevis vid totalisatorspel föranledde ej ansvar H 1968:345 – Lagen har ansetts tillämplig i fråga om en under andra världskriget hit vinddriven brittisk spärrballong H 1952:177.

SFS 2014:605

Hittegods ska vårdas väl. Upphittaren får överlämna godset till Polismyndigheten. Polismyndigheten får även i annat fall, om det behövs, omhänderta godset.

Polismyndigheten får låta sälja hittegodset, om

  1. godset inte kan vårdas utan fara för försämring,

  2. vården är förenad med alltför stora kostnader, eller

  3. det annars finns särskilda skäl för försäljning.

SFS 2014:605

Ägaren har rätt att återta hittegodset om han eller hon betalar Polismyndighetens och upphittarens skäliga kostnader i anledning av fyndet och skälig hittelön.

Uppkommer tvist om lösesummans belopp, ska frågan avgöras av allmän domstol. Om godset finns i Polismyndighetens vård, får dock myndigheten lämna ut det till ägaren mot lösen som Polismyndigheten finner skälig.

SFS 2014:605

Om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten, tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon underrättats om fyndet av Polismyndigheten, eller om ägaren i annat fall kan anses ha avstått sin rätt till godset. Upphittaren är dock skyldig att betala Polismyndighetens kostnader i anledning av fyndet. Om godset är i Polismyndighetens vård och upphittaren inte inom en månad efter uppmaning betalar myndighetens kostnader, eller om han eller hon annars kan anses ha avstått sin rätt till godset, tillfaller godset staten.

Rättsfall:

Hittegods, som polisman tillvaratagit i tjänsten, tillfaller kronan H 1943:4, 6 – Hittegods, tillfallet upphittaren, skattepliktig inkomst R 1944:10, jfr numera IL 8:30, enl. vilken hittelön är skattefri.

SFS 2014:605

I stället för vad som sägs i 4 § gäller i fråga om en hund att hunden tillfaller staten, om ägaren inte återtar hunden inom fem dagar från det att han eller hon underrättades om fyndet eller, om ägaren inte är känd, inom tio dagar från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten.

SFS 2014:605

Fullgör upphittaren ej vad i 1 § är stadgat, straffes efter allmän lag och have förverkat all rätt på grund av fyndet.

Hänvisad författning:

Ang. straff för fyndförseelse se BrB 10:8.

Tillvaratager någon hos honom kvarglömd sak, skall vad ovan stadgas om hittegods äga motsvarande tillämpning; dock skall hittelön ej utgå.

Beträffande fynd som har samband med olycka eller händelse som avses i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor skall iakttas vad som föreskrivs i 12 § nämnda lag.

I den mån i särskilda författningar meddelats föreskrifter angående sådant som tillvaratages å fortskaffningsmedel i allmän trafik eller inom område som hör till företag för sådan trafik, skall vad sålunda stadgats lända till efterrättelse.

Hänvisad författning:

Jfr anm. efter 11 §.

SFS 1990:715

Hittar någon hemdjur, skall vad i 52–57 §§ lagen om ägofred stadgas i tillämpliga delar lända till efterrättelse, ändå att fall som där avses ej är för handen.

Hänvisad författning:

Lagen (1933:269) om ägofred inf. vid BB 5:.

Påträffas föremål, vartill ägare ej finnes, inmurat eller intimrat i hus eller nedgrävt i marken eller dolt på annat dylikt sätt, tillkomme fyndet upphittaren och husets eller markens ägare till hälften vardera, där det ej är fornfynd.

Underlåter upphittaren att tillkännagiva fyndet, dömes till ansvar enligt vad i 10 kap. 8 § brottsbalken stadgas.

Hänvisad författning:

Ang. fornfynd se Kulturmiljölag (1988:950) 2:3 f. Bih.

Rättsfall:

Ang. s.k. Loheska silverskatten H 1940:413.

SFS 1964:193

Polismyndighetens beslut i frågor som avses i denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2014:605

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Polismyndigheten får meddela föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

SFS 2014:605

Om fartygslämningar och fornfynd, om sjöfynd samt om virke som sjunkit i allmän flottled eller flutit i land vid en sådan flottled finns det särskilda bestämmelser.

SFS 2014:605

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1938:121

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1939, vid vilken tid 16 § 2 och 4 punkterna förordningen om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall d. 16 febr. 1864 (nr 11 s. 101) skola upphöra att gälla.

SFS 1964:193

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1965.

SFS 1967:79

Denna lag träder i kraft d. 1 apr. 1967.

SFS 1969:398

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1969.

SFS 1982:1119

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983.

SFS 1985:933

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1986. I fråga om överklagande av beslut som länsstyrelser har meddelat före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 1990:715

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 2007:1243

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller för hundar som anmälts som upphittade hos polismyndigheten före d. 1 jan. 2008.

SFS 2014:605

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Hänvisad författning:

Se ang. minst 100 år gamla skeppsvrak och betr. fornfynd 2 kap. i den vid 9 § anm. lagen samt ang. sjöfynd Lag 1918:163, inf. här nedan. Ang. virke se Lag (1919:426) om flottning i allmän flottled73 och 74 §§, anm. under MB 11: – Jfr ang. hund Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter11–14, 17 och 18, vid BB 22: – Om bin se BB 21:2KK (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.

Refererad författning:

Enl. Lag (2022:798) om kvarglömd eller borttappad egendom vid transport med tåg, spårvagn, tunnelbana, buss eller fartyg 1 § ska föremål som omhändertagits lämnas till trafikföretaget.