Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Ordningsvaktsförordning (1980:589)

Ordningsvaktsförordningen

Utfärdad den 12 juni 1980

Förordnande av ordningsvakter m.m.

En ansökan om att bli förordnad till ordningsvakt ska vara skriftlig och innehålla följande uppgifter:

  1. Sökandens namn, personnummer och hemortsadress.

  2. Den verksamhet som ansökan gäller.

  3. Det eller de tjänstgöringsområden eller tjänstgöringsställen som ansökan avser. Om ansökan gäller förordnande med stöd av 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter, ska uppgift om tjänstgöringsställe alltid lämnas.

  4. Tidpunkt för genomgången eller planerad utbildning för ordningsvakter och vem som anordnat eller anordnar utbildningen.

  5. Vad sökanden i övrigt vill åberopa för att visa att han eller hon uppfyller de kvalifikationskrav som anges i 4 § lagen om ordningsvakter.

Om sökanden är anställd i eller har sökt anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag, ska det framgå av ansökan.

Ansökan ska ges in till Polismyndigheten.

SFS 2014:1132

Om den som förordnas till ordningsvakt är anställd i eller har sökt anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag, ska Polismyndigheten sända en kopia av förordnandet till den länsstyrelse som enligt 8 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag utövar tillsyn över företaget.

Första stycket gäller också vid beslut om återkallelse av ett förordnande.

SFS 2014:1132

Om ett förordnande att vara ordningsvakt återkallas, är ordningsvakten skyldig att omedelbart överlämna beviset om förordnandet till Polismyndigheten eller till en polisman. Detsamma gäller om en ordningsvakt avstängs från tjänstgöring. I det sistnämnda fallet ska ordningsvakten återfå beviset, om avstängningen upphör utan att förordnandet återkallas.

SFS 2014:1132

Vissa särskilda åligganden för ordningsvakter

Får en ordningsvakt kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal skall han lämna rapport om det till en polisman så snart det kan ske.

Skadas någon till följd av en ordningsvakts ingripande och är skadan inte obetydlig, skall ordningsvakten, efter att ha sörjt för att den skadade får den vård som behövs, snarast anmäla det inträffade till en polisman.

Utbildning och utrustning

Rubriken införd g. SFS1980-0589

Utbildningen för ordningsvakter ska utformas så att eleverna ges de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöringen. Utbildningen ska utformas med särskilt beaktande av en ordningsvakts behov av yrkesetiska principer och teoretiska och praktiska kunskaper. Grundutbildningen ska omfatta minst 60 timmar.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om utbildningens utformning och genomförande. För dem som gått igenom väktar- eller skyddsvaktsutbildning får Polismyndigheten föreskriva en kortare utbildningstid än vad som anges i första stycket.

Utbildning av ordningsvakter får bedrivas av Polismyndigheten eller, om det finns särskilda skäl, av någon som har fått tillstånd av Polismyndigheten. Tillstånd får endast ges till den som har tillräcklig kompetens och lämplig organisation för att kunna genomföra utbildningen på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

SFS 2014:1132

Polismyndigheten får återkalla ett tillstånd att bedriva utbildning om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda eller om det finns andra särskilda skäl.

SFS 2014:1132

Polismyndigheten får ta ut en avgift för utbildning av ordningsvakter som genomförs av myndigheten. Myndigheten bestämmer avgiftens storlek och får disponera avgiftsintäkterna.

SFS 2014:1132

En ordningsvakt ska bära klädsel eller tjänstetecken som gör att det klart framgår att personen tjänstgör som ordningsvakt, utan att det uppstår risk för förväxling med polisman.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ordningsvakternas utrustning.

SFS 2014:1132

Verkställighetsföreskrifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1999-0331

Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1980:578) om ordningsvakter och denna förordning.

SFS 2014:1132

Avgifter

Rubriken har denna placering enl. SFS1980-0589

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 1 §. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.

SFS 1999:331

Överklagande

Rubriken införd g. SFS1980-0589

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:941

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1980:589

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1981.

SFS 1989:151

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1989.

SFS 1992:211

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1999:331

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på beslut som meddelats före i kraftträdandet.

3. Verkställighetsföreskrifter som har meddelats av länsstyrelserna enligt äldre bestämmelser skall gälla tillutgången av år 1999.

SFS 2014:1132

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2018:941

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.