Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999R1262.pdf

31999R1262

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1262/1999 av den 21 juni 1999 om Europeiska socialfondenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 161 , 26/06/1999 s. 0048 - 0053EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1262/1999

av den 21 juni 1999

om Europeiska socialfonden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 148 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av konomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3), och

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget(4)

av följande skäl:

1. Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser om strukturfonderna(5) ersätter förordning (EEG) nr 2052/88(6) och förordning (EEG) nr 4253/88(7). Det är också nödvändigt att ersätta rådets förordning (EEG) nr 4255/88 av den 19 december 1988 om genomförandebestämmelser till förordningen (EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden.(8).

2. Förordning (EG) nr 1260/1999 innehåller allmänna bestämmelser om strukturfondernas verksamhet som helhet. Det är nödvändigt att bestämma vilka verksamheter som skall kunna finansieras av Europeiska socialfonden (nedan kallad socialfonden) inom ramen för målen 1, 2 och 3, som avses i artikel 1 första stycket punkterna 1, 2 och 3 i den nämnda förordningen (nedan kallade mål 1, mål 2 respektive mål 3), inom ramen för gemenskapsinitiativet mot diskriminering och alla slag av bristande jämlikhet i arbetsmarknadssammanhang samt inom ramen för innovativa åtgärder och tekniskt stöd.

3. Socialfondens uppgift bör bestämmas i förhållande till de uppgifter som anges i fördraget och inom ramen för gemenskapens prioriteringar när det gäller utveckling av de mänskliga resurserna och sysselsättningen.

4. Genom slutsatserna från Europeiska rådet i Amsterdam i juni 1997 och samma råds resolution om tillväxt och sysselsättning av den 16 juni 1997(9) inleddes genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin och de årliga riktlinjerna för sysselsättningen samt utarbetandet av nationella handlingsplaner för sysselsättningen.

5. Socialfondens verksamhetsområde bör, särskilt till följd av omstruktureringen och förenklingen av strukturfondernas mål, omdefinieras för att stödja den europeiska sysselsättningsstrategin och de med denna förbundna nationella handlingsplanerna för sysselsättningen.

6. Det är lämpligt att utarbeta en gemensam ram för socialfondens stödåtgärder inom strukturfondernas tre mål. Detta bör ske för att garantera konsekvens och komplementaritet hos de åtgärder som vidtas enligt dessa mål för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och utveckla de mänskliga resurserna.

7. Medlemsstaterna och kommissionen bör se till att programplaneringen och genomförandet av de åtgärder som socialfonden finansierar enligt samtliga mål, bidrar till att främja lika möjligheter för kvinnor och män och till att mindre gynnade grupper och personer får inträde på arbetsmarknaden och blir kvar där.

8. Medlemsstaterna och kommissionen bör även se till att de sociala aspekterna och sysselsättningsaspekterna på informationssamhället beaktas på vederbörligt sätt vid genomförandet av de åtgärder som fonden finansierar.

9. Det bör därför tillses dels att de åtgärder som rör näringslivets anpassning beaktar både kvinnliga och manliga arbetstagares allmänna behov till följd av konstaterade eller förväntade förändringar i ekonomin och i produktionssystemen, dels att dessa åtgärder inte är så utformade att de gynnar vissa företag eller näringsgrenar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas små och medelstora företag, förbättrad tillgång till utbildning och förbättrad arbetsorganisation.

10. Det bör också tillses att socialfonden även i fortsättningen stärker sysselsättning och yrkesmässiga kvalifikationer genom att stödja föregripande verksamhet (i den mån detta är möjligt), rådgivning, skapande av nätverk och utbildning i hela gemenskapen. De stödberättigade verksamheterna måste därför vara horisontella och täcka ekonomin som helhet, utan att på förhand begränsas till särskilda branscher eller sektorer.

11. Det är nödvändigt att omdefiniera vilka åtgärder som skall berättiga till stöd för att öka effektiviteten i genomförandet av de politiska målsättningarna inom ramen för samtliga mål som är föremål för socialfondens verksamhet. Det är också nödvändigt att ange vilka utgifter som berättigar till stöd från fonden inom ramen för partnerskapet.

12. Innehållet i planerna och stödformerna bör kompletteras och preciseras, särskilt till följd av omdefinieringen av mål 3.

13. Fondens genomförande av stödåtgärder bör på alla nivåer grundas på gemenskapens sociala prioriteringar och sysselsättningsprioriteringar samt på de prioriteringar som framgår av de nationella handlingsplanerna.

14. Det är möjligt att anta bestämmelser genom vilka lokala grupper, inbegripet icke-statliga organisationer, enkelt och snabbt kan erhålla stöd från socialfonden till åtgärder för att bekämpa social utslagning och bygga upp sin handlingsförmåga när det gäller detta område.

15. De åtgärder som är av stor betydelse för gemenskapen och som vidtas på kommissionens initiativ spelar en viktig roll för uppnåendet av de allmänna målen för gemenskapens strukturåtgärder enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 1260/1999. Dessa initiativ bör främst främja gränsöverskridande samarbete och politisk förnyelse.

16. Socialfonden bidrar också till tekniskt stöd och innovativa åtgärder samt till förberedelser, uppföljning, utvärdering och kontroll, i enlighet med artiklarna 22 och 23 i förordning (EG) nr 1260/1999.

17. Det är lämpligt att ställa upp villkor rörande behörigheten att anta tillämpningsföreskrifter. Övergångsbestämmelser bör också antas.

18. Förordning (EEG) nr 4255/88 bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgift

Europeiska socialfonden (nedan kallad socialfonden) skall, inom ramen för sina uppgifter enligt artikel 146 i fördraget samt inom ramen för strukturfondernas uppgifter enligt artikel 159b i fördraget och i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1260/1999 stödja åtgärder för att förebygga och bekämpa arbetslöshet samt för att utveckla de mänskliga resurserna och den sociala integreringen på arbetsmarknaden i syfte att främja en hög sysselsättningsnivå, jämställdhet mellan män och kvinnor, en hållbar utveckling samt ekonomisk och social sammanhållning. Socialfonden skall bidra till de åtgärder som vidtas i enlighet med den europeiska sysselsättningsstrategin och de årliga riktlinjerna för sysselsättningen.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Socialfonden skall stödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet för att utveckla arbetsmarknaden och de mänskliga resurserna på följande politikområden, särskilt inom ramen för de fleråriga nationella handlingsplanerna för sysselsättningen:

a) Utveckling och främjande av en aktiv arbetsmarknadspolitik för att bekämpa och förebygga arbetslöshet, för att hindra kvinnor och män från att gå över i långtidsarbetslöshet, för att underlätta långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden och för att stödja inträde i yrkeslivet för ungdomar och för personer som återvänder till arbetsmarknaden.

b) Främjande av lika möjligheter för alla att få tillträde till arbetsmarknaden med särskild betoning på personer som riskerar social utslagning.

c) Främjande och förbättring av

- yrkesutbildning,

- utbildning och

- rådgivning

inom ramen för en politik för ett livslångt lärande

- för att underlätta och förbättra tillträde till och integration på arbetsmarknaden,

- för att förbättra och upprätthålla anställbarheten, och

- för att främja rörlighet inom yrkeslivet.

d) Främjande av en kunnig, välutbildad och flexibel arbetskraft, innovation och anpassningsförmåga inom arbetsorganisationen, utveckling av företagarandan, underlättande av skapandet av arbetstillfällen samt kompetenshöjande åtgärder och förstärkning av de mänskliga resurserna inom forskning, vetenskap och teknik.

e) Särskilda åtgärder för att förbättra kvinnors tillträrde till och ställning på arbetsmarknaden, inklusive deras befordringsmöjligheter, deras möjligheter att få nytt arbete och deras möjligheter att starta nya företag, samt för att minska den könsbetingade vertikala och horisontella segregationen på arbetsmarknaden.

2. Inom ramen för de politikområden som avses i punkt 1 skall socialfonden beakta följande:

a) Främjandet av lokala sysselsättningsinitiativ, inbegripet såväl initiativ till stöd för den lokala utvecklingen på sysselsättningsområdet som territoriella sysselsättningspakter.

b) De sociala aspekterna och sysselsättningsaspekterna på informationssamhället, särskilt genom genomförande av politik och program, som syftar till att utnyttja informationssamhällets sysselsättningspotential, och genom att lika tillgång till dettas möjligheter och fördelar garanteras.

c) Jämställdhet mellan kvinnor och män i enlighet med politiken för integrering av jämställdhetsaspekterna.

Artikel 3

Stödberättigad verksamhet

1. Socialfondens ekonomiska stöd skall särskilt ges i form av stöd till förmån för personer för nedan angivna verksamheter för att utveckla mänskliga resurser (verksamheter som ingår i en integrerad strategi för inträde på arbetsmarknaden):

a) Utbildning och yrkesutbildning (inbegripet den yrkesutbildning som innefattas i den allmänna skolplikten), lärlingsutbildning, förberedande utbildning, inbegripet förvärv och förbättring av grundläggande kunskaper, yrkesrehabilitering, åtgärder för att främja anställbarhet på arbetsmarknaden, vägledning, rådgivning och fortsatt yrkesutbildning.

b) Anställningsstöd och stöd till eget företagande.

c) Inom forskning, vetenskap och teknisk utveckling, doktorandutbildning samt ledar- och teknikerutbildning vid forskningsinstitutioner och i företag.

d) Utveckling av nya sysselsättningsmöjligheter, inbegripet inom den sociala ekonomin (tredje sektorn).

2. För att förbättra effektiviteten hos de verksamheter som avses i punkt 1 kan följande åtgärder stödjas:

a) Stöd till strukturer och system:

i) Utveckling och förbättring av yrkesutbildning, utbildning och kompetensutveckling, inklusive utbildning av lärare, instruktörer och annan personal, samt förbättring av arbetstagarnas tillgång till yrkesutbildning och kompetensutveckling.

ii) Modernisering och effektivisering av arbetsförmedlingen.

iii) Utveckling av förbindelserna mellan arbetslivet och olika utbildnings- och forskningsinstitutioner.

iv) Utveckling - i den mån det är möjligt - av system för prognoser rörande tendenser inom sysselsättningen och rörande kompetensutveckling, särskilt i fråga om nya arbetssätt och nya former för arbetsorganisation med hänsyn tagen till att familjeliv och yrkesliv måste kunna förenas och att äldre arbetstagare skall ges möjlighet till meningsfull verksamhet ända till pensioneringen. Finansieringen av förtidspensioneringen skall emellertid vara undantagen.

b) Kompletterande åtgärder:

i) Stöd inom ramen för tillhandahållande av tjänster till stödmottagare, inbegripet tillhandahållande av tjänster och utrustning för omhändertagande av anhöriga.

ii) Främjande av sociopedagogiska kompletterande åtgärder för att underlätta en integrerad strategi för inträde på arbetsmarknaden.

iii) Medvetandegörande, information och kunskapsspridning.

3. Socialfonden får finansiera verksamheter i enlighet med artikel 2.4 andra stycket i förordning (EG) nr 1260/1999.

Artikel 4

Koncentration av stödåtgärder

1. Med beaktande av de nationella prioriteringarna i framför allt de nationella handlingsplanerna för sysselsättningen och av gjorda förhandsbedömningar, skall en strategi som omfattar alla relevanta politikområden fastställas, varvid särskild uppmärksamhet skall fästas vid de områden som avses i artikel 2.1 d och e. I syfte att uppnå största möjliga effektivitet skall socialfondens stödåtgärder inom ramen för denna strategi och med beaktande av de prioriterade områden som avses i artikel 2.1 koncentreras till ett begränsat antal områden eller teman, och inriktas på de viktigaste behoven och de effektivaste åtgärderna.

När det gäller socialfondens anslag för varje stödåtgärd skall de politikområden som skall prioriteras väljas ut enligt partnerskapsmodellen. Härvid skall, i enlighet med de nationella prioriteringarna, de åtgärder som avses i artikel 2.1 beaktas.

2. I programplaneringen för socialfondens stödåtgärder skall det föreskrivas att en skälig andel av socialfondens anslag för stödåtgärden inom ramen för mål 1 och mål 3 i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall delas ut i form av små bidrag, med särskilda bestämmelser om icke-statliga organisationers och lokala partnerskaps tillgång härtill. Medlemsstaterna kan välja att genomföra denna punkt i enlighet med de finansieringsbestämmelser som fastställs i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1260/1999.

Artikel 5

Gemenskapsinitiativ

1. Socialfonden skall, med tillämpning av artikel 20 i förordning (EG) nr 1260/2/1999, i enlighet med artikel 21.2 i den nämnda förordningen bidra till genomförandet av gemenskapsinitiativet för att bekämpa diskriminering och alla slag av bristande jämställdhet på arbetsmarknaden (Equal).

2. I enlighet med artikel 21.2 i förordning (EG) nr 1260/1999 kan det tillämpningsområde för stödberättigad verksamhet som avses i artikel 3 i den här förordningen genom besluten om socialfondens deltagande i gemenskapsinitiativet utsträckas till att avse även sådana åtgärder som kan finansieras enligt förordningarna (EG) nr 1261/1999(10), nr 1257/1999(11) och nr 1263/1/1999(12) så att samtliga åtgärder som ingår i programmet kan genomföras.

Artikel 6

Innovativa åtgärder och tekniskt stöd

1. Kommissionen får i enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 1260/1999 finansiera sådana åtgärder som avser förberedelser, uppföljning och utvärdering i medlemsstaterna eller på gemenskapsnivå och som är nödvändiga för genomförandet av de åtgärder som avses i denna förordning. Dessa kan omfatta bland annat följande:

a) Åtgärder av innovativ karaktär samt pilotprojekt som rör arbetsmarknad, sysselsättning och yrkesutbildning.

b) Undersökningar, tekniskt stöd och erfarenhetsutbyte som har multiplikatoreffekt.

c) Tekniskt stöd i samband med förberedelser, genomförande, uppföljning och utvärdering samt kontroll av de åtgärder som finansieras av socialfonden.

d) Åtgärder som inom ramen för dialogen mellan arbetsmarknadens parter är inriktade på personal inom företag i två eller flera medlemsstater och som avser överföring av specialkunskaper som rör socialfondens verksamhetsområde.

e) Information till olika berörda parter, till slutliga mottagare av stöd från socialfonden och till allmänheten.

2. I enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall det tillämpningsområde som avses i punkt 1 a i denna artikel genom beslutet om fondernas deltagande utsträckas till att avse även sådana åtgärder som kan finansieras enligt förordningarna (EG) nr 1261/1999, nr 1257/1999 och nr 1263/1999 så att samtliga innovativa åtgärder kan genomföras.

Artikel 7

Ansökan om stöd från socialfonden

Ansökningar om stöd från socialfonden skall åtföljas av ett av kommissionen i partnerskap med medlemsstaterna utarbetat, datoriserat formulär, som skall innehålla uppgift om åtgärderna för varje slag av stöd, så att ärendena kan följas från budgetåtagande till slutlig betalning.

Artikel 8

Tillämpningsföreskrifter

Alla eventuella tillämpningsföreskrifter för den här förordningen skall beslutas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 49 i förordning nr 1260/1999.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

De övergångsbestämmelser som avses i artikel 52 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall i tillämpliga delar gälla även för den här förordningen.

Artikel 10

Översynsklausul

Europaparlamentet och rådet skall på förslag av kommissionen senast den 31 december 2006 göra en översyn av den här förordningen.

De skall fatta beslut om detta förslag i enlighet med det förfarande som anges i artikel 161 i fördraget.

Artikel 11

Upphävande

Förordning (EEG) nr 4255/88 upphävs med giltighet från och med den 1 januari 2000.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall förstås som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 1999.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

G. VERHEUGEN

Ordförande

(1) EGT C 176, 9.6.1998, s. 39, och EGT C 74, 18.3.1999, s. 7.

(2) EGT C 407, 28.12.1998, s. 74.

(3) EGT C 51, 22.2.1999, s. 48.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 19 november 1998 (EGT C 379, 7.12.1998, s. 186), rådets gemensamma ståndpunkt av den 14 april 1999 (EGT C 134, 14.5.1999, s. 9 ) och Europaparlamentets beslut av den 6 maj 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(6) EGT L 185, 15.7.1988, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94 (EGT L 337, 21.12.1994, s. 11).

(7) EGT L 374, 31.12.1988, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94.

(8) EGT L 374, 31.12.1988, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2084/93 (EGT L 193, 31.7.1993, s. 39).

(9) EGT C 236, 2.8.1997, s. 3.

(10) Se sidan 48 i detta nummer av EGT.

(11) Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygdsområden, som ändrar och upphäver vissa förordningar (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.)

(12) Se sidan 54 i detta nummer av EGT.