Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

61997CJ0375.pdf

61997J0375

Domstolens dom den 14 september 1999. - General Motors Corporation mot Yplon SA. - Begäran om förhandsavgörande: Tribunal de commerce de Tournai - Belgien. - Direktiv 89/104/EEG - Varumärken - Skydd - Varor eller tjänster av annan art - Varumärke som är känt. - Mål C-375/97.Rättsfallssamling 1999 s. I-05421Sammanfattning

NyckelordTillnärmning av lagstiftning - Varumärken - Direktiv 89/104 - Varumärke som åtnjuter skydd även med avseende på varor eller tjänster av annan art - Villkor - Varumärket känt i medlemsstaten - Begrepp - Bedömningskriterier

(Rådets direktiv 89/104, artikel 5.2)

Sammanfattning$$Artikel 5.2 i det första direktivet 89/104 om varumärken, som föreskriver att ett registrerat varumärke även åtnjuter skydd med avseende på varor eller tjänster av annan art, om varumärket är känt i medlemsstaten och om det har styrkts att användningen utan skälig anledning är till förfång för varumärket, skall tolkas så, att för att ett registrerat varumärke skall uppfylla villkoret att det skall vara känt krävs det att varumärket är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket. Vid bedömningen av detta villkor skall den nationella domstolen beakta samtliga relevanta omständigheter i målet, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket. Vad gäller det geografiska området är villkoret uppfyllt om varumärket är känt i en väsentlig del av en medlemsstat, eftersom det inte kan krävas att varumärket är känt i "hela" medlemsstaten, eftersom det inte anges i gemenskapsbestämmelsen.

I Benelux-området är det följaktligen tillräckligt att varumärket är känt för en betydande andel av den berörda allmänheten i en väsentlig del av detta område, vilken i förekommande fall kan motsvara en del av ett av Benelux-länderna.