Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

62013CJ0360.pdf

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen)

den 5 juni 2014 (*1)

”Upphovsrätt — Informationssamhället — Direktiv 2001/29/EG — Artikel 5.1 och 5.5 — Mångfaldigande — Undantag och begränsningar — Skapande av kopior av en webbplats på skärmen och i cachen på hårddisken vid surfning på internet — Tillfällig form av mångfaldigande — Form som är flyktig eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse — En integrerad och väsentlig del i en teknisk process — Laglig användning — Självständig ekonomisk betydelse”

I mål C‑360/13,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) genom beslut av den 24 juni 2013, som inkom till domstolen den 27 juni 2013, i målet

Public Relations Consultants Association Ltd

mot

Newspaper Licensing Agency Ltd m.fl.,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden L. Bay Larsen samt domarna M. Safjan, J. Malenovský (referent), A. Prechal och K. Jürimäe,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

Public Relations Consultants Association Ltd, genom M. Hart, solicitor,

Newspaper Licensing Agency Ltd m.fl., genom S. Clark, solicitor,

Förenade kungarikets regering, genom L. Christie, i egenskap av ombud,

Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av M. Santoro, avvocato dello Stato,

Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

Europeiska kommissionen, genom J. Samnadda, i egenskap av ombud.

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10).

2

Begäran har framställts i ett mål mellan Public Relations Consultants Association Ltd (nedan kallad PRCA) och Newspaper Licensing Agency Ltd m.fl. (nedan kallad NLA) angående skyldigheten att inhämta tillstånd från upphovsrättsinnehavarna för att besöka webbplatser när detta innebär att det skapas kopior av webbplatserna på bildskärmen till användarens dator och i internetcachen på denna dators hårddisk.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

3

Skälen 5, 9, 31 och 33 i direktiv 2001/29 har följande lydelse:

”(5)

Genom den tekniska utvecklingen har formerna för skapande, produktion och utnyttjande mångfaldigats och diversifierats. Även om detta inte kräver nya begrepp för skyddet inom området för immaterialrätt, bör den nu gällande lagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter anpassas och kompletteras för att på ett tillfredsställande sätt svara mot den ekonomiska verkligheten, t.ex. de nya utnyttjandeformerna.

(9)

Utgångspunkten för en harmonisering av upphovsrätt och närstående rättigheter måste vara en hög skyddsnivå, eftersom dessa rättigheter har en avgörande betydelse för det intellektuella skapandet. …

(31)

En skälig avvägning mellan rättigheter och intressen hos de olika kategorierna av rättsinnehavare samt mellan de olika kategorierna av rättsinnehavare och användarna av skyddade alster måste upprätthållas. …

(33)

Ensamrätten till mångfaldigande bör omfattas av ett undantag som medger vissa fall av tillfälligt mångfaldigande som är flyktigt eller utgör en underordnad användning och som utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och som uteslutande syftar till att möjliggöra antingen en effektiv överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk eller annat alster. Det aktuella mångfaldigandet bör inte ha något självständigt ekonomiskt värde. I den mån som det uppfyller dessa villkor, bör detta undantag även omfatta åtgärder som gör att webbläsning och cachelagring kan ske, inbegripet sådana som gör att överföringssystem kan fungera effektivt, under förutsättning att mellanhanden inte ändrar informationen och inte ingriper i den lagliga användningen av den teknik som är allmänt vedertagen och som används inom branschen för att få fram data om hur informationen används. En användning bör anses laglig om den görs med rättsinnehavarens tillstånd eller inte är otillåten enligt lag.”

4

I artikel 2 a i direktivet föreskrivs följande:

”Medlemsstaterna skall föreskriva en ensamrätt att tillåta eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent, mångfaldigande, oavsett metod och form, helt eller delvis

a)

för upphovsmän: av deras verk … .”

5

I artikel 5.1 och 5.5 i direktivet föreskrivs följande:

”1.   Tillfälliga former av mångfaldigande enligt artikel 2, som är flyktiga eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse och som utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och vars enda syfte är att möjliggöra:

a)

en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller

b)

en laglig användning

av ett verk eller annat alster och som inte har någon självständig ekonomisk betydelse, skall undantas från den rätt till mångfaldigande som avses i artikel 2.

5.   De undantag och inskränkningar som föreskrivs i punkterna 1, 2, 3 och 4 får endast tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket eller annat alster och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima intressen.”

Rätten i Förenade kungariket

6

Artikel 5.1 i direktiv 2001/29 har införlivats i nationell rätt genom artikel 28A i 1988 års lag om upphovsrätt, formgivning och patent (Copyright, Designs and Patents Act 1988).

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

7

PRCA är en branschorganisation för företag inom PR-området. Medlemmarna erbjuds mediabevakning, vilken ombesörjs av Meltwater-koncernen (nedan kallad Meltwater). Meltwater ger medlemmarna on-line tillgång till bevakningsrapporter om tidningsartiklar som offentliggjorts på internet. Rapporterna genereras utifrån de nyckelord som mottagarna av mediabevakningstjänsten (nedan kallade kunderna) anger.

8

NLA är ett organ som inrättats av tidningsutgivarna i Förenade kungariket och som beviljar kollektiva avtalslicenser vad gäller innehållet i tidningar.

9

NLA ansåg att Meltwater och dess kunder måste inhämta tillstånd från upphovsrättsinnehavarna för att kunna tillhandahålla respektive motta mediabevakningstjänsten.

10

Meltwater samtyckte till att teckna en licens på en internetbaserad databas. PRCA vidhöll emellertid sin uppfattning att Meltwaters kunder inte behövde någon licens för att motta bevakningsrapporter on-line.

11

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division och Court of Appeal (England & Wales) har prövat tvisten och funnit att PRCA:s medlemmar måste beviljas licens eller inhämta samtycke från NLA för att kunna motta tjänsten från Meltwater.

12

PRCA överklagade avgörandet till Supreme Court of the United Kingdom. Som grund för överklagandet angav PRCA framför allt att dess medlemmar inte måste inhämta tillstånd från upphovsrättsinnehavarna om de endast tar del av bevakningsrapporterna på Meltwaters webbplats.

13

NLA gjorde gällande att denna verksamhet kräver tillstånd från upphovsrättsinnehavarna, eftersom besök på en webbplats innebär att det skapas kopior på bildskärmen till användarens dator (nedan kallade skärmkopior) och i internetcachen på denna dators hårddisk (nedan kallade cachekopior). Dessa kopior utgör, enligt NLA, ett ”mångfaldigande” i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2001/29, vilket inte omfattas av undantaget i artikel 5.1 i direktivet.

14

Den hänskjutande domstolen har angett att det nationella målet avser frågan huruvida internetanvändare som besöker webbplatser på sina datorer utan att ladda ned eller skriva ut dem gör sig skyldiga till upphovsrättsintrång bestående i att de skapar skärmkopior och cachekopior, såvida de inte har rättighetsinnehavarnas tillstånd att göra sådana kopior.

15

I detta hänseende har den hänskjutande domstolen för det första angett att när en internetanvändare besöker en webbplats på sin dator utan att ladda ned den kräver de aktuella tekniska processerna att nämnda kopior skapas. Skapandet av kopiorna är en automatisk följd av surfningen på internet och kräver inte något annat mänskligt ingripande än att användaren väljer att gå in på den aktuella webbplatsen. Skärmkopiorna och cachekopiorna lagras högst så länge som processerna vid internetanvändning vanligtvis pågår. Dessutom krävs inget mänskligt ingripande för att kopiorna ska raderas. Den aktuella internetanvändaren kan visserligen välja att radera cachekopiorna, men om detta inte sker ersätts de normalt sett av annat innehåll efter en viss tidsperiod. Längden av denna tidsperiod beror på vilken kapacitet cachen har och på hur mycket och hur ofta internetanvändaren använder internet.

16

Den hänskjutande domstolen har även angett att skärmkopian är en väsentlig del i den aktuella teknologin, utan vilken användaren inte kan besöka webbplatsen, och den ligger kvar på skärmen till dess att användaren lämnar den aktuella webbplatsen. Internetcachen är ett allmänt förekommande inslag i dagens teknik för internetsurfning. Utan den skulle internet inte klara av dagens volymer av internettrafik och skulle inte fungera på ett korrekt sätt. För att den tekniska processen vid internetsurfning ska fungera på ett korrekt och effektivt sätt är det således absolut nödvändigt att det skapas skärmkopior och cachekopior.

17

Slutligen har den hänskjutande domstolen framhållit att en internetanvändare som surfar på internet vanligtvis inte har för avsikt att göra en kopia av en bild såvida vederbörande inte väljer att ladda ned den eller skriva ut den. Användarens syfte är att ta del av innehållet på den valda webbplatsen. Skärmkopiorna och cachekopiorna är således endast en bieffekt av att användaren använder sin dator för att besöka en webbplats.

18

Mot bakgrund härav anser den hänskjutande domstolen att skärmkopior och cachekopior uppfyller villkoren i artikel 5.1 i direktiv 2001/29 men att det finns skäl att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att säkerställa att unionsrätten tillämpas på ett enhetligt sätt i hela Europeiska unionen.

19

I detta hänseende har den hänskjutande domstolen närmare bestämt angett att den hyser tvivel om huruvida ovannämnda kopior kan anses vara tillfälliga, huruvida de kan anses flyktiga eller utgöra ett inkluderande av underordnad betydelse och huruvida de kan anses utgöra en integrerad del i den tekniska processen. Den hänskjutande domstolen anser emellertid att det står klart att kopiorna uppfyller övriga villkor i artikel 5.1 i direktivet.

20

Mot denna bakgrund beslutade Supreme Court of the United Kingdom att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till domstolen:

”I ett fall där

en slutanvändare tar del av en webbsida utan att ladda ned den, skriva ut den eller på annat sätt försöka göra en kopia av den,

kopior av den aktuella webbsidan automatiskt skapas på skärmen och i internetcachen på … hårddisk[en i slutanvändarens dator],

skapandet av dessa kopior är nödvändiga för de tekniska processer som gör det möjligt att surfa på internet på ett korrekt och effektivt sätt,

skärmkopian ligger kvar på skärmen till dess att slutanvändaren lämnar den aktuella webbsidan, då kopian automatiskt raderas genom datorns normala funktionssätt,

cachekopian finns kvar i cachen till dess att den ersätts av annat innehåll allteftersom slutanvändaren tar del av andra webbsidor, då kopian automatiskt raderas genom datorns normala funktionssätt, och

kopiorna lagras högst så länge som de i [fjärde och femte strecksatsen] beskrivna normala processerna vid internetanvändning pågår,

ska sådana kopior anses vara tillfälliga, flyktiga eller utgöra ett inkluderande av underordnad betydelse och utgör de en integrerad och väsentlig del i en teknisk process i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2001/29/EG?”

Prövning av tolkningsfrågan

21

Den hänskjutande domstolen har ställt frågan för att få klarhet i huruvida artikel 5 i direktiv 2001/29 ska tolkas så, att skärmkopior och cachekopior som genereras av en slutanvändare vid besök på en webbplats uppfyller villkoren att sådana kopior ska vara tillfälliga, att de ska vara flyktiga eller utgöra ett inkluderande av underordnad betydelse och att de ska utgöra en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och huruvida kopiorna således får skapas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.

Inledande synpunkter

22

Enligt artikel 5.1 i direktiv 2001/29 undantas från den rätt till mångfaldigande som avses i artikel 2 i direktivet alla former av mångfaldigande som

är tillfälliga,

är flyktiga eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse,

utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process,

har som enda syfte att möjliggöra en överföring av ett verk eller annat alster i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller att möjliggöra en laglig användning av ett sådant verk eller alster, och

inte har någon självständig ekonomisk betydelse.

23

Det framgår av domstolens praxis att de villkor som anges ovan ska tolkas restriktivt, eftersom artikel 5.1 i direktiv 2001/29 utgör ett undantag från den allmänna regel som fastställs i direktivet enligt vilken samtycke från upphovsrättsinnehavaren krävs för varje mångfaldigande av ett skyddat verk (dom Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punkterna 56 och 57, och dom Football Association Premier League m.fl., C-403/08 och C‑429/08, EU:C:2011:631, punkt 162).

24

Det framgår emellertid av samma rättspraxis att detta undantag bör möjliggöra och säkerställa nya teknologiers utveckling och funktion, samt upprätthålla en skälig balans mellan å ena sidan rättigheter och intressen hos rättighetsinnehavarna och å andra sidan rättigheter och intressen hos användarna av skyddade alster som önskar dra nytta av dessa nya teknologier (dom Football Association Premier League m.fl., EU:C:2011:631, punkt 164).

Frågan huruvida villkoren i artikel 5.1 i direktiv 2001/29 är uppfyllda

25

Den hänskjutande domstolen har angett att skärmkopiorna och cachekopiorna uppfyller det fjärde och femte villkoret i artikel 5.1 i direktiv 2001/29. Därmed är det endast frågan huruvida det första, det andra och det tredje villkoret är uppfyllda som omfattas av begäran om förhandsavgörande.

26

När det gäller det första villkoret, det vill säga att formen av mångfaldigande ska vara tillfällig, framgår det av handlingarna i målet att skärmkopiorna raderas så snart internetanvändaren lämnar webbplatsen. Vidare ersätts cachekopiorna normalt sett automatiskt med annat innehåll efter en viss tidsperiod. Längden av denna tidsperiod beror på vilken kapacitet cachen har och på hur mycket och hur ofta internetanvändaren använder internet. Härav följer att kopiorna är tillfälliga.

27

Mot bakgrund härav finner domstolen att kopiorna uppfyller det första villkoret i artikel 5.1 i direktiv 2001/29.

28

Härefter ska det tredje villkoret prövas. Enligt detta villkor ska den aktuella formen av mångfaldigande utgöra en integrerad och väsentlig del i en teknisk process. Detta villkor innebär att två kumulativa kriterier måste vara uppfyllda, det vill säga att formen av mångfaldigande i sin helhet ska genomföras genom en teknisk process och att formen av mångfaldigande ska vara nödvändig i den meningen att den tekniska processen annars inte kan fungera på ett korrekt och effektivt sätt (se dom Infopaq International, EU:C:2009:465, punkt 61, och beslut Infopaq International, C–302/10, EU:C:2012:16, punkt 30).

29

Vad gäller det första av dessa kriterier finner domstolen att skärmkopiorna och cachekopiorna i det nationella målet har skapats och raderats genom den tekniska process som används för att besöka webbplatser och att de därmed i sin helhet har genererats i denna tekniska process.

30

I detta hänseende saknar det betydelse att processen sätts igång av internetanvändaren och avslutas genom en tillfällig form av mångfaldigande, såsom en skärmkopia.

31

Det framgår nämligen av domstolens praxis att eftersom det i artikel 5.1 i direktiv 2001/29 inte anges i vilket skede av den tekniska processen som tillfälliga former av mångfaldigande kan komma till stånd, kan det inte heller uteslutas att denna process inleds eller avslutas med en sådan form av mångfaldigande (beslut Infopaq International, EU:C:2012:16, punkt 31).

32

Det framgår vidare av rättspraxis att denna bestämmelse inte utesluter att den tekniska processen innebär ett mänskligt ingripande eller att den, mer specifikt, startas eller avslutas manuellt (se, för ett liknande resonemang, beslut Infopaq International, EU:C:2012:16, punkt 32).

33

Härav följer att skärmkopior och cachekopior ska anses utgöra en integrerad del av den tekniska process som är aktuell i det nationella målet.

34

När det vidare gäller det andra av de kriterier som nämnts i punkt 28 ovan framgår det av beslutet om hänskjutande att den process som är aktuell i det nationella målet visserligen skulle kunna genomföras utan de aktuella formerna av mångfaldigande men att den i så fall inte skulle fungera på ett korrekt och effektivt sätt.

35

Enligt beslutet om hänskjutande underlättar nämligen cachekopiorna avsevärt surfning på internet. Utan dessa kopior skulle internet nämligen inte klara av dagens volymer av internettrafik och den process som används för att besöka webbplatser skulle vara betydligt mindre effektiv och skulle inte kunna fungera på ett korrekt sätt.

36

När det gäller skärmkopior är det ostridigt att det krävs sådana kopior för att tekniken för visning av webbplatser på datorer, i dess nuvarande form, ska kunna fungera på ett korrekt och effektivt sätt.

37

Skärmkopiorna och cachekopiorna måste således anses utgöra en väsentlig del av den tekniska process som är aktuell i det nationella målet.

38

Härav följer att båda kategorierna av kopior uppfyller det tredje villkoret i artikel 5.1 i direktiv 2001/29.

39

Det andra villkoret, vilket domstolen nu ska pröva, är ett alternativt villkor. Formen av mångfaldigande ska nämligen antingen vara flyktig eller utgöra ett inkluderande av underordnad betydelse.

40

När det gäller det första av dessa två kriterier erinrar domstolen om att en form för mångfaldigande ska anses vara ”flyktig” med avseende på den tekniska process som används om dess livslängd är begränsad till vad som behövs för att processen ska fungera väl. Nämnda process ska vara automatiserad på så sätt att formen av mångfaldigande automatiskt raderas, utan mänskligt ingripande, så snart den inte längre fyller sin funktion att möjliggöra genomförandet av processen (se, för ett liknande resonemang, dom Infopaq International, EU:C:2009:465, punkt 64).

41

Kravet på automatisk radering innebär emellertid inte att en sådan radering inte får föregås av ett mänskligt ingripande i syfte att avsluta användningen av den tekniska processen. Såsom angetts i punkt 32 ovan får den tekniska process som är aktuell i det nationella målet nämligen startas eller avslutas manuellt.

42

I motsats till vad NLA har gjort gällande mister en form av mångfaldigande följaktligen inte sin tillfälliga karaktär endast av det skälet att raderingen i systemet av den kopia som genererats föregås av ett ingripande från slutanvändaren i syfte att avsluta den aktuella tekniska processen.

43

När det gäller det andra av de kriterier som nämnts i punkt 39 ovan kan en form av mångfaldigande kvalificeras som ett ”inkluderande av underordnad betydelse” om den inte har någon självständig existens eller något självständigt syfte i förhållande till den tekniska process som den ingår i.

44

När det först gäller skärmkopiorna i det nationella målet erinrar domstolen om att dessa kopior raderas automatiskt i datorn så snart internetanvändaren lämnar den aktuella webbplatsen, det vill säga då användaren avslutar den tekniska process som används för att besöka den.

45

I motsats till vad NLA har hävdat saknar det härvid betydelse att skärmkopian fortsätter att existera så länge internetanvändaren låter webbläsaren vara öppen och stannar kvar på den aktuella webbplatsen. Under denna period fortsätter nämligen den tekniska process som används för att gå in på webbplatsen att vara aktiv.

46

Livslängden på skärmkopior är således begränsad till vad som behövs för att den tekniska process som används för att besöka den aktuella webbplatsen ska fungera väl. Skärmkopiorna kan således anses vara ”flyktiga”.

47

När det därefter gäller cachekopiorna raderas dessa, till skillnad från skärmkopiorna, inte då internetanvändaren avslutar den tekniska process som används för att besöka den aktuella webbplatsen. Cachekopiorna sparas nämligen i cachen för det fall användaren kommer tillbaka till denna webbplats vid en senare tidpunkt.

48

Det krävs emellertid inte att cachekopiorna kvalificeras som ”flyktiga” om det kan fastställas att de är av underordnad betydelse i den använda tekniska processen.

49

Syftet med skapandet och användandet av cachekopiorna bestäms i alla delar inom ramen för den aktuella tekniska processen. Såsom angetts i punkt 34 ovan kan processen fungera utan skapandet av cachekopior, även om den då fungerar på ett mindre effektivt sätt. Det framgår även av handlingarna i målet att de internetanvändare som använder den i det nationella målet aktuella tekniska processen inte kan skapa cachekopior utanför denna process.

50

Härav följer att cachekopiorna inte har någon självständig existens och inte heller något självständigt syfte i förhållande till den i det nationella målet aktuella tekniska processen och att de således ska anses vara ”av underordnad betydelse”.

51

Mot bakgrund härav finner domstolen att skärmkopiorna och cachekopiorna uppfyller det andra villkoret i artikel 5.1 i direktiv 2001/29.

52

De i det nationella målet aktuella kopiorna uppfyller således det första, det andra och det tredje villkoret i denna bestämmelse.

53

För att kunna åberopa det undantag som föreskrivs i nämnda bestämmelse, såsom den tolkats i föregående punkt, krävs det dock även att dessa kopior uppfyller villkoren i artikel 5.5 i direktiv 2001/29 (se, för ett liknande resonemang, dom Football Association Premier League m.fl., EU:C:2011:631, punkt 181).

Fråga huruvida villkoren i artikel 5.5 i direktiv 2001/29 är uppfyllda

54

Enligt artikel 5.5 i direktiv 2001/29 är en tillfällig form av mångfaldigande endast undantagen från rätten till mångfaldigande i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima intressen.

55

Domstolen erinrar inledningsvis om att skärmkopiorna och cachekopiorna utgör ett särskilt fall i detta hänseende, eftersom de endast skapas för att användarna ska kunna tal del av webbplatserna.

56

Kopiorna inkräktar inte heller oskäligt på upphovsrättsinnehavarnas legitima intressen, även om de i princip gör det möjligt för internetanvändarna att utan tillstånd från dessa innehavare få tillgång till de verk som visas på webbplatserna.

57

Domstolen finner i detta hänseende att det är redaktörerna för webbplatserna som gör verken tillgängliga för internetanvändarna. Dessa redaktörer är enligt artikel 3.1 i direktiv 2001/29 skyldiga att inhämta tillstånd från de aktuella upphovsrättsinnehavarna, eftersom detta tillhandahållande utgör en överföring till allmänheten i den mening som avses i denna artikel.

58

De aktuella upphovsrättsinnehavarnas legitima intressen skyddas således på ett korrekt sätt.

59

Mot bakgrund härav är det inte motiverat att kräva att internetanvändarna ska inhämta ett nytt tillstånd för att kunna ta emot en överföring som de aktuella upphovsrättsinnehavarna redan har tillåtit.

60

Domstolen konstaterar slutligen att skapandet av skärmkopior och cachekopior inte strider mot det normala utnyttjandet av verken.

61

I detta hänseende finner domstolen att internetanvändarnas besök på webbplatserna genom den aktuella tekniska processen utgör ett normalt utnyttjande av verken, vilket gör det möjligt för internetanvändarna att ta emot den aktuella webbredaktörens överföring av verken till allmänheten. Eftersom skapandet av de aktuella kopiorna utgör en del av nämnda besök kan det inte anses strida mot ett sådant normalt utnyttjande av verken.

62

Av ovanstående följer att skärmkopiorna och cachekopiorna uppfyller villkoren i artikel 5.5 i direktiv 2001/29.

63

Mot denna bakgrund ska tolkningsfrågan besvaras enligt följande: Artikel 5 i direktiv 2001/29 ska tolkas så, att skärmkopior och cachekopior som genereras av en slutanvändare vid besök på en webbplats uppfyller dels villkoren att sådana kopior ska vara tillfälliga, att de ska vara flyktiga eller utgöra ett inkluderande av underordnad betydelse och att de ska utgöra en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, dels villkoren i artikel 5.5 i direktivet och således får skapas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.

Rättegångskostnader

64

Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttranden till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

 

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:

 

Artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att kopior på bildskärmen till användarens dator och i ”cachen” på denna dators hårddisk, vilka genereras av en slutanvändare vid besök på en webbplats, uppfyller dels villkoren att sådana kopior ska vara tillfälliga, att de ska vara flyktiga eller utgöra ett inkluderande av underordnad betydelse och att de ska utgöra en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, dels villkoren i artikel 5.5 i direktivet och således får skapas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.

 

Underskrifter


(*1) Rättegångsspråk: engelska.