Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 1999:806

Utkom från trycket den 16 november 1999
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 4 november 1999.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 17 b § föräldrabalken2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

3) Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag till

3)

Senaste lydelse 1998:713.

  1. skattemyndigheten i den region där barnet är eller senast har varit folkbokfört,

  2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämnden,

  3. den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende vårdnadshavaren. Innebär avtalet att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnet, skall meddelandet sändas till den försäkringskassa som modern tillhör.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:806

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)