Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 1999:813

Utkom från trycket den 16 november 1999
Lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade;
utfärdad den 4 november 1999.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 a och 3 §§ lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12.

2) I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om handläggning av ärenden, m.m.

2)

Senaste lydelse 1994:1752.

3) I försäkringskassan avgörs frågor om rätt till bidrag av socialförsäkringsnämnd.

3)

Senaste lydelse 1994:1752. Ändringen innebär att första stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:813

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på en ansökan som gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)