Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 1999:1368

Utkom från trycket den 27 december 1999
Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag;
utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU7, rskr. 1999/2000:118.

2)

Lagen omtryckt 1973:449.

3) För barn, som är bosatt i Sverige, skall av allmänna medel såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas allmänt barnbidrag med 10 200 kronor om året i enlighet med vad nedan närmare stadgas.

3)

Senaste lydelse 1999:1359. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:1368

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om barnbidrag för tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)