Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 1999:1411

Utkom från trycket den 5 januari 2000
Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift;
utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96.

2 §

2) Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

2)

Senaste lydelse 1999:968. Ändringen innebär bl.a. att punkten 12 upphävs.

 1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utgetts enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 2 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 2 kap. 6 § första stycket 1–3 nämnda lag,

 2. föräldrapenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring,

 3. ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,

 4. ersättning som en allmän försäkringskassa utgett enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,

 5. livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av den lagen,

 6. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,

 7. vårdbidrag enligt 9 kap. 4 och 4 a §§ lagen om allmän försäkring, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

 8. dagpenning från arbetslöshetskassa,

 9. statsbidrag till arbetslösa som tillskott till deras försörjning när de startar egen näringsverksamhet,

 10. utbildningsbidrag i form av dagpenning under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning vid generationsväxling,

 11. utbildningsbidrag för doktorander,

 12. särskilt utbildningsbidrag,

 13. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

 14. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

 15. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen så föreskriver.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:1411

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)