Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:196

Utkom från trycket den 27 april 2000
Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift;
utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:936.

6 §

3) Avgiften används till finansiering av försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.Avgiften förs till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

3)

Senaste lydelse 1998:680.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:196

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)