Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:203

Utkom från trycket den 27 april 2000
Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter;
utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181.

2) Staten är inte skattskyldig enligt denna lag. Detta gäller dock inte allmänna pensionsfonderna enligt lagen (2000:192) om allmänna pensions-fonder (AP-fonder) och lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden.

2)

Senaste lydelse 1996:838.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:203

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)